TEKNİK BİLGİLER » Betonun Nitelik Denetimi

Beton sonuçları TS 500 / Şubat 2000 ve  TS EN 206-1  Standartlarına göre değerlendirilir.

1 -  TS 500 / Şubat 2000 Standardına Göre Değerlendirme  

Beton basınç dayanım sonuçlarının değerlendirilmesi 28 günlük değerler esas alınarak yapılır. Üçer adet olarak alınan numuneler, alınış sırasına göre; G1, G2, G3 ……….Gn biçiminde gruplandırılır Birbiri ardından gelen üçer grupluk partilerin herbiri

 P1  ( G1, G2, G3 )   ,   P2 ( G2, G3, G4 )   ,   P3 ( G3, G4,G5 )   ,……..P n-2   

aşağıda belirtilen koşullara göre değerlendirilir.

a)  Her parti için bulunan ortalama basınç dayanımı

fcm ≥ fck +1,0 MPa ( N/mm2 )

fcm = Ortalama dayanım

fck  = Karakteristik dayanım  ( proje dayanımı )

b)  Her partide en küçük grup ortalamasının basınç dayanımı

fcmin ≥ fck – 3,0  MPa ( N/mm2 )

Yukarıdaki her iki koşulu birlikte sağlayan partilerin betonları kabul edilir.

 

Sayısal Örnek                                 Proje  dayanımı  fck : C20 / 25

P
A
R
T
İ

G
R
U
P

28 Günlük
 15x15x15 cm küp
Basınç Dayanımı
N/mm²

Grup
Ortalamaları

N/mm²

Parti Ortalaması

N/mm²

Partinin
En küçük
grup Ortalaması

N/mm²

Değerlendirme

 fcm ≥ 25+1
fcmin ≥ 25 - 3

Sonuç

P1

G1

24-25-25

24.6

25.6

24.6

fcm   = 25.6 < 25+1
fcmin = 24.6 > 25-3

Red

G2

25-27-24

25.3

G3

28-27-26

27.0

P2

G2

25-27-24

25.3

26.8

25.3

fcm   = 26.8 > 25+1
f
cmin = 25.3 >  25-3

Kabul

G3

28-27-26

27.0

G4

29-28-28

28.3

P3

G3

28-27-26

27.0

28.1

27.0

fcm = 28.1 > 25+1 
fcmin = 27.0 > 25-3

Kabul

G4

29-28-28

28.3

 

G5

30-28-29

29.0

 

 

2 - TS EN 206-1 Standardına Göre Değerlendirme.

Beton basınç dayanımının uygunluğu 28 günlük deneye tabi tutulan numuneler kullanılarak

aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirilir.

 Çizelge 14 - Basınç  Dayanımı İçin Uygunluk Kriterleri          TS  EN  206-1 / Nisan 2002

İMALAT

Grupta elde edilen
basınç dayanımı deney sonucu adedi "n"

1. Kriter

2. Kriter

"n" adet deney sonucunun
 ortalaması ( fcm)
N/mm2

Herhangi tek deney sonucu ( fci)
N/mm2

Başlangıç

3

fck + 4

fck - 4

Sürekli

15

     ≥ fck + 1.48 . σ

fck - 4

 

Çizelge 15 - Gruba Ait Üyelerin Doğrulama Kriterleri    TS EN 206-1 / Nisan 2002

Tek beton bileşimi için basınç
dayanımı deney sonucu adedi - "n"

3. Kriter

Gruba ait bir üye için  "n" adet deney
sonucu ortalaması - fcm
N/mm2

2

≥  fck - 1.0

3

≥  fck + 1.0

4

≥  fck + 2.0

5

≥  fck + 2.5

6

≥  fck + 3.0

 

Çizelge 14’ deki 1. Kriter, “n” adet örtüşen veya örtüşmeyen ardışık deney sonucu grubu -fcm

                            2. Kriter, tek deney sonucu – fci

Uygunluk yukarıda verilen her iki kriterin de sağlanmasıyla kanıtlanmış olur.

Uygunluk, beton grubu için değerlendirilecekse;  

       1. kriter gruba ait olan bütün dönüştürülmüş deney sonuçları dikkate alınarak referans betona uygulanır.

       2. kriter ise orijinal deney sonuçlarına uygulanır. Bir betonun, grubun üyesi olduğunun doğrulanması için o betona ait dönüştürülmemiş bütün deney sonuçlarının ortalaması (fcm) çizelge 15’ te verilen 3. kritere göre değerlendirilmelidir. Bu kriteri sağlamayan herhangi beton, gruba ait kabul edilmez ve bağımsız olarak uygunluk değerlendirilmesine tabi tutulur.

       1. kriterdeki 1,48 katsayısı karakteristik dayanım kavramında kendisinden daha düşük değerler elde edilmesi olasılığı % 5 olan değeri ifade etmektedir. Bu katsayının TS 500/2000 değerinden daha büyük olması hedeflenen betonun daha emniyetli tarafta  kalması amacına yönelik olup, beton performansını olumlu yönde etkileyecektir.

       Başlangıçta, uygunluğu kontrol edilecek imalat süresinin hemen öncesinde en az üç aylık sürede elde edilen en az 35 deney sonucundan standart sapma hesaplanmalıdır. Bu değer bütün imalat için tahmini standart sapma olarak alınır. Başlangıçta belirlenen standart sapma uygunluk kontrolü yapılacak daha sonraki imalat süresince de  bu sürede elde edilen standart sapmanın (S15) başlangıçtaki standart sapmadan “ 0,63.σ ≤ S15 ≤ 1,37. σ “ şartının sağlanması halinde geçerli kabul edilir. S15’ in bu sınır değerler dışında olması durumunda sürekli imalattan en son elde edilen 35 deney sonucu kullanılarak yeni standart sapma değeri hesaplanır.

 

Sayısal örnek                                                          Proje dayanımı : C 20/25

Grup

28 Günlük 15x15x15 cm Küp Basınç Dayanımı
N/mm2

Ortalama Dayanım
fcm
 N/mm2

En Küçük Tek Değer 
fcmin
 N/mm2

Değerlendirme
fcm  ≥  fck + 4.0
fcmin   ≥   fck  -  4.0

Sonuç

1

 26   -    28    -   29

27.6

26

27.6 < 25.0+4.0  
26.0   > 25.0 - 4.0

Red

2

24   -   25   -   26

25.0

24

25.0 < 25.0+4.0  
24.0  > 25.0 - 4.0

Red

3

28   -   30   -  30

29.3

28

   29.3 > 25.0+4.0  
28.0 > 25.0 -4.0

Kabul

4

29   -   28   -   27

28.0

27

28.0 < 25.0+ 4.0  
27.0  > 25.0 - 4.0

Red

5

30   -   29   -   31

30.0

29

30.0 > 25.0+4.0  
29.0 > 25.0 - 4.0

Kabul

Tüm
Üretim

Ortalama Dayanım fcm =28
Standart Sapma (σ) = 1.5

28.0

24

fcm≥fck+1.48x σ
fcm=28>25+1.48x1.5
fcmin=24 > 25 - 4.0

Kabul

 

Şirinyalı Mah. 1511 Sok. Yantaç Apt. No:5/B ANTALYA
Telefon: 0242 329 10 50 pbx E-Posta: info@in-tek.com.tr

Bu sayfa ve içeriğini oluşturan materyallerin kullanım hakları
İN-TEK KALİTE KONTROL PROJE DENETİM MÜŞAVİRLİK VE TİC. AŞ.’ye aittir, izinsiz kullanılamaz © 2014. / Tasarım Ajansweb