Proje ve Danışmanlık Hizmetleri

Hizmetlerimiz
MEVCUT BİNALARDA DEPREME DAYANIKLILIK ÇALIŞMALARI

Firmamız mevcut binalarda depreme dayanıklılık tetkiki aşağıda belirtilen test ve çalışmaları yapılarak binanın yürürlükteki deprem yönetmeliğine göre dayanıklılığını tespit etmektedir. Bu çalışmalar sırasıyla;

  1. Mevcut binanın mimari ve betonarme projelerine göre uygun yapılıp yapılmadığının tespiti için rölevesi yapılarak mimari ve taşıyıcı sistem projelerinin yeniden hazırlanması için;

· Taşıyıcı sistemi oluşturan kolon ve kirişlerin boyutları tek tek ölçülecek, döşeme kalınlığı, kat yüksekliği ve plan ölçüleri belirlenerek mevcut yapının her katına ait kalıp ve temel planı çizilmesi.

· Duvar cins ve kalınlıkları ile döşeme kaplama cinsi ve kalınlıkları, hacimlerin kullanım amaçları belirlenerek hareketli yükler, çatı ve kaplama cinslerinin belirlenmesi.

· Yapıya ait vaziyet planı hazırlanması.

· Yapıda dilatasyon bulunup bulunmadığı belirlenmesi.

· Yapının her katında taşıyıcı sistemlerinin nelerden oluştuğu, bodrum kat çevresinde perde bulunup bulunmadığı belirlenmesi.

  1. Binanın yakın çevresinden yeterli sayıda temel sondaj yaparak zemim etüdünün yapılması.

  2. Binanın taşıyıcı sisteminde yapısal hasar olup olmadığı belirlenmesi. Yapısal olmayan sıva ve duvar çatlaklıkları, betonarme betonlarında tahribat olup olmadığı ve donatılarda korozyon olup olmadığı tespit belirlenmesi.

  3. Yapının taşıyıcı sisteminden binanın tümünü temsil edecek şekilde karot numuneleri alınması ve yeterli sayıda Schmidt çekici okumaları yapılarak karot alınan elemanlarından çıkarılan basınç dayanımları arasında doğrusal korelasyon yöntemi ile beton basınç dayanımının bulunması.

  4. Mevcut yapının kolon,kiriş,döşeme ve temellerinde donatı tespit cihazı (röntgen) ile taranarak boyuna donatıların adet ve çapları ile enine donatıların çap ve aralıkları tespit edilmesi.

· Tespit edilen donatıların mevcut betonarme proje ile karşılaştırılarak farklılıklar tespit edilmesi.

  1. Tespit edilen donatı çap ve miktarları ile tespiti yapılan beton basınç dayanımları ve zemin etüt raporundaki zemin emniyet gerilmesi esas alınarak yürürlükteki Deprem Yönetmeliğine göre Statik ve betonarme hesaplarının yeniden yapılması.

  2. Mevcut yapı üzerinde yapılan inceleme ve araştırmalar ile 3 boyutlu analizlerden elde edilen neticelere göre;

a) Yapının projesine uyum gösterip göstermediği.
b) Yapılan karot deneyleri ve Schmidt çekici ölçümleri sonucu beton karakteristik dayanımı.
c) Taşıyıcı sistemdeki donatıların projeye uyup uymadığı
d) Yürürlükteki Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan analiz ve tetkikler sonucu taşıyıcı sistem kesit ve donatılarının yeterli olup olmadığı, temellerde zemin gerilmelerinin, zemin emniyet gerilmesini aşıp aşmadığını.
e) Yapının güçlendirilmesine gerek olup olmadığı.
f) Taşıyıcı sistem elemanlarında korozyon bulunup bulunmadığı.
g) Temel seviyesinde drenaj gibi tedbirlerin alınıp alınmamasının belirlenmesi.

İletişim
Gönder